tisdag 6 januari 2009

Lymfom - Frågor och SvarEnglish version below)

I min bloggstatistik kan jag se vilka Google-frågor folk har ställt för att sedan hamna på bland annat min blogg. Så jag tänkte försöka specifikt besvara dessa. Till min hjälp använder jag dels egen erfarenhet, men framförallt ”Medicinboken: Vård av patienter med invärtes sjukdomar. av Grefberg och Johansson (red). Liber förlag 2007. Och Lymphoma- Pathology, diagnosis and Treatment av R. Marcus, J. W. Sweetenham, M. E. Williams, Cambridge University Press, 2007

Q. Har man ont vid lymfkörtelcancer
Vid lymfkörtelcancer har man en eller flera förstorade lymfkörtlar. Beroende på var dessa sitter och hur stora de är kan de givetvis ge olika former av smärtor, ofta en molande värk. Sjukdomen kan också finnas i mjälte, tonsiller, tarm, njurar, skelett och i benmärg. Vid vissa varianter av lymfom förekommer magsmärtor eller bröstsmärtor. I regel gäller dock att för de flesta fall är inte smärtor de första symptomen.

Q. Lymfom recidiv
Lymfom återinsjuknande, dvs. återfall.

Q. lymfom svettningar
Ett av de allmänsymptom (även kallade b-symptom), Feber, Svettningar och viktnedgång, som förekommer t.ex. hos en tredjedel av de som diagnosticeras med Diffust storcelligt b-cells lymfom. Svettningarna kommer på nätterna och innebär att sängkläderna dränks i svett. Det är alltså en typ av svettningar som är lätta att skilja från ”normala”.

Q. Myelom
Sjukdomen karakteriseras av ökad produktion av plasmaceller i benmärgen. Myelom drabbar mest äldre och förekommer sällan före 50-års ålder. Ca 450 fall per år diagnosticeras i Sverige. Orsak okänd. Symptomen är skelettsmärtor och eller tecken på njursvikt. Skelettsmärtorna kan komma smygande eller plötsligt med svår värk i ryggrad, revben eller i extremiteter. Ibland kan Hyperkalcemi förekomma och ge ospecifika besvär som törst, trötthet, förstoppning och olika grad av förvirring. Ökad infektionskänslighet och ökad blödningsbenägenhet kan förekomma. Diagnos görs genom blodprover, ryggmärgsprover, urinprover. Behandling: Myelom är i de flesta fall obotbar och i tidiga stadier ges ingen behandling. När symptom som skelettsmärtor, njurinsufficiens, hyperkalcemi och benmärgspåverkan förekommer ges Standardbehandlingen Alexanianbehandlingen dvs, Alkeran och Deltison i kurer om 4 dagar var sjätte vecka. Patienter yngre än 65 kan komma i fråga för benmärgs – eller stamcellstransplantation. Överlevnadstiden varierar mellan 6 månader och 10 år (median 3 år).

Q. Non-hodgkins lymfom
Se tidigare bloggposter om de olika formerna av lymfom

Q. benmärg + lymfom
Lymfom sitter i regel i lymfkörtlar/lymfnoder, men kan sprida sig till benmärgen. Att lymfomet är spritt till benmärgen ger i regel något sämre odds för bot. Cellgifter ges då också via lumbalpunktion, dvs. att man sprutar in cellgifterna direkt in i ryggraden och centrala nervsystemet.

Q. lymfom i centrala nervsystemet
Lymfom i centrala nervsystemet kan ge upphov till pareser, känselbortfall och epileptiska anfall.

Q. Vena Cava - syndrom
Vena Cava Superior – Övre hålven, Vena Cava Inferior – Undre hålven. Dessa båda vener är de stora vener som återför blod till hjärtat. Vena Cava Superior syndrom (även kallat Stokkes krage), uppstår när den övre hålvenen förträngs. Förträngningen är nuförtiden oftast orsakad av någon malignitet, t.ex. lungcancer eller lymfom. Tidigare var även tuberkulos en vanlig orsak. Hos gravida kvinnor förekommer det även (jag vet dock inte om det då är den undre hålvenen eller även där den övre som drabbas). Vena Cava Superior Syndrom är ett allvarligt tillstånd och bör behandlas snarast. För att få ner svullnader vid lymfom ges högdos av kortison vilket ofta ger snabb verkan. Symptom på Vena Cava Superior Syndrom är svullnad runt hals och ner mot nyckelben, bristningar av ytliga kärl på bröstet (”blå spindelväv”), tryck över hals och huvud, blodsprängda ögon.

Q. Förstorad lymfkörtel b-cell
En förstorad lymfkörtel tyder i de flesta fallen på en infektion. Om en lymfkörtel är förstorad utan tecken på infektion, så kan vidare undersökningar göras för att diagnosticera eventuellt lymfom. Detta görs genom blodprover, biopsi (punktion) där man tar cellprover från lymfkörteln, Datortomografi (skiktröntgen) för att se lymfkörteln och om ev fler körtlar är förstorade, lungröntgen.

Q. normal lymfkörtel
En normal lymfnod/lymfkörtel är från ett risgryns storlek upp till 2 centimeter. Är en lymfkörtel större än 2 centimeter så är den ”inte frisk”.

Q. molande värk i ljumsken lymfkörtel
Som nämnts ovan är värk och smärtor inte i första hand typiska lymfom symptom. En mycket förstorad lymfkörtel i ljumsken kan givetvis ge smärta. För att säkerställa att det inte är lymfom, behöver man ta blodprover och ev göra en datortomografi och ta prover på cellvävnad.

Q. Burkitts lymfom
Burkitts lymfom är en av de mest aggressiva varianterna av lymfom, men är ovanlig i Sverige. Den förekommer dock i hög frekvens hos barn i Afrika. I Afrika är käkarna den vanligaste lokalisationen för tumören, och i övrigt är det gastrointestinalkanalen, lymfkörtlar, skelett och benmärgen som oftast drabbas. Med snabbt insatt och långvarigt intensiv intravenös cytostatikabehandling är prognosen god med långtidsöverlevnad på 75-92%

Q. Betapred cellgift smärta
Betapred (Kortison), fungerar avsvällande och inflammationshämmande. Betapred ges intravenöst som del av förmedicinering inför cellgiftsbehandling. Detta i preventivt syfte för att hindra ev. negativa effekter från cellgiftsbehandling. Även Deltison och Prednisolon kan ges i samband med cellgiftsbehandling. Kortisonets avsvällande verkan kan givetvis även lindra smärta knuten till förstorade lymfkörtlar.

Q. Cellgiftsbehandlingar + lymfom
Det finns ett stort antal olika varianter av cellgiftsbehandlingar som ges vid lymfom. Dessa skiljer sig beroende på typ av lymfom och stadium. Dessutom beror det på patientens ålder. Vissa cellgifter kan ges i tablettform men de flesta som intravenöst dropp. Många av de svåra biverkningar som cellgifter gav förr, kan numera medicineras och är inte alls lika svåra (framförallt illamående).

Q. cellgifter + gråhårig
Ett stort antal cellgifter ger håravfall. När håret ramlar av varierar. Första gången tog det mig 6 veckor, andra gången 2 veckor. Håret ramlar i princip av allt på en gång och det kan därför rekommenderas att man snaggar sig innan det börjar rasa. När håret sedan börjar växa tillbaka vilket i mitt fall skedde omvänt, dvs, när det tog 6 veckor att försvinna, tog det 2 veckor efter sista cellgifterna innan det började komma tillbaka. Och när det tog 2 veckor att försvinna, tog det 8 veckor innan det började komma tillbaka. Håret är ofta mörkare och grövre då det kommer tillbaka. Det hår som försvinner sist är det som kommer tillbaka först. För det är inte bara håret på huvudet som försvinner. Dock betyder det inte att allt hår på hela kroppen alltid försvinner för alla cellgifter.

Se också mina tidigare bloggposter som också innehåller referenser och länkar till annan information.

English Version


In my blog statistics I can see what questions have been posted in Google that then resulted in listing my blog. So, I want to try to answer these questions specifically. I am using my own experience as well as some medical literature (Lymphoma- Pathology, diagnosis and Treatment by R. Marcus, J. W. Sweetenham, M. E. Williams, Cambridge university press, 2007. However, for anyone suspecting to have lymphoma, contact your doctor for a thorough examination. You cannot diagnose yourself with lymphoma.

Q. Are you in pain when you have lymphoma?
When you have lymphoma, there is usually one or more lymph nodes that are enlarged. Depending on where these are in the body, they can of course give pain. Lymphoma can also be spread to the spleen, tonsils, intestines, kidneys, skeleton and bone marrow. In certain forms of lymphoma there can also be pain in the stomach and chest pains. However, in most cases pain is not among the first symptoms.

Q. Lymphoma - recidiv
A relapse of lymphoma. Even though some forms of lymphoma are curable. Doctors usually do not say that you are cured until after 5 years without a relapse. Being in complete remission means that you have no signs of the disease, but only after 5 years in complete remission your are “cured”.

Q. Lymphoma and Sweating
Night sweats is one of the so called B-symptoms (fever, weight loss and night sweats) that are more frequent in advance stages of lymphoma. Night sweats are no usual a-little-damp-cushion sweats. They tend to drench your cushion and sheets.

Q. Myeloma
Myeloma is characterized with an increased production of plasma cells in the bone marrow. Myeloma is uncommon with patients under 50 years of age. The cause of it is unknown. Common symptoms are aches and pains in the skeleton and/or signs of kidney failure. The pain in the skeleton can come slowly are very sudden with severe pain in the spine, ribs and other extremities. Sometimes Hypercalcemi can exist and give non-specific symptoms such as thirst, fatigue, constipation and to different degree of confusion. Increased bleeding and increased sensitivity to infections. The disease is diagnosed through blood tests, taking bone marrow samples and urine tests. Myeloma is usually not curable and in the early stages no treatment is given. When there are pain, kidney insufficiency, Hypercalcemi or if the bone marrow is affected, the standard Alexanian treatment is given, i.e., Alkeran and Deltison (cortisone), 4 days every sixth week. Patients under the age of 65 can get stem cell or bone marrow transplant. The median survival is 3 years, but ranges from 6 months to 10 years.

Q. Non-Hodgkins lymphoma
See my earlier blog post on the different types of lymphoma

Q. Bonemarrow and Lymphoma
The Lymphoma is usually present in the lymph nodes, but it can spread into the bone marrow. If it is, it is usually not a very good sign. Chemo is then given through a Lumbal punction directly into the spinal cord and the central nervous system.


Q. Lymphoma in the central nervous system
Symptoms of lymphoma in the central nervous systems are: Non-specific motor and/or sensory focal deficit (50%), cognitive and personality changes (40%), headache (25%), Nausea (30%), seizures (15%).


Q. Vena Cava Superior Syndrome
Vena Cava Superior and Vena Cava Inferior are two major veins that send the blood back into your heart. The Vena Cava Superior serves the upper part of the body and the Vena Cava Inferior the lower part. Vena Cava Superior Syndrome (also called Stokkes collar), is caused when the vein is compressed so that a limited amount of blood can pass. This is usually caused by some kind of malign growth, usually lung cancer or lymphoma. Earlier it was also caused by e.g., TBC. Vena Cava Syndrome also affect pregnant women. Vena Cava syndrome is a serious and potentially life threatening condition that need immediate attention. If it is thought to be caused by lymphoma, a high dose of cortisone is given to reduce the swelling. Symptoms of Vena Cava Superior Syndrome are: swelling of throat and neck, ruptured smaller veins causing a spider web marks on the chest, a pressure in the head and neck.

Q. Enlarged lymph node b-cell
An enlarged lymph node is in most case a sign of an infection. If a node is enlarged without any other sign of infections, a number of further examinations are needed to diagnose lymphoma. This is done through blood tests, biopsies, Computer tomography, and x-rays of lungs etc.

Q. Normal lymph node
A normal lymph node is from a few millimeters up to 2 centimeters in size. A lymph node larger than 2 centimeters is not “healthy”.
Q. Pain in the groin, lymph node
As mentioned before, aches and pains are usually not the first or the most typical symptom of lymphoma. However, an enlarged lymph node can cause pain almost anywhere. To assure that it is not lymphoma you need to see a doctor and take blood tests and maybe do a CT-scan and a biopsy.

Q. Burkitts lymphoma
Burkitts lymphoma is one of the most aggressive forms of lymphoma; it is not common in Sweden. However, it is quite frequent among children in Africa. In African children, the lymphoma is most commonly found in the jaws, but also in the gastro intestines, lymph nodes, and skeleton and in the bone marrow. If an intensive intravenous chemotherapy is adopted quickly, the prognosis is good with a longtime survival rate of 75-92%.

Q. Betapred (cortisone) chemotherapy, pain
Betapred and other cortisones (Deltison, Prednisolon) take away swelling and suppress inflammations. Cortisone is given through IV as part of premedication before giving chemotherapy. Cortisone can also be given as pills after a chemotherapy session. Given that cortisone reduces swelling it can also reduce pain related to that swelling.

Q. Chemotherapy and Lymphoma
There are a great number of different regimes for chemotherapy in the treatment of lymphoma. They differ depending on type of lymphoma, stage, and also the age of the patient. Some chemo can even be given as pills, but most common is through and IV. Many of the hard side effects of chemotherapy can now be successfully treated with medicines, so most chemo sessions are not that bad.

Q. Chemotherapy and gray hair
A large number of chemotherapy regimes make your hair fall off. How long time it takes to fall off varies. For me it took 6 weeks the first time and 2 weeks the second time. Usually the hair falls off all at once (or over the period of a couple of days), so going to the hairdresser and taking it all off or do it yourself, is a good idea. When the hair starts coming back, it is usually darker and thicker. The hair also returns so that the hair that falls of last returns first, if it fell off quickly it returns slowly. You usually loose all your hair on your head, beard and mustache as well; other parts of your body may be affected as well. But it all returns, for me it took 2 weeks and 8 weeks respectively, after the last chemo session before it started growing again.

(see also my earlier blog post for further information and referenses)

3 kommentarer:

kicka sa...

Hej David!
Du skrev enkommentar på min blogg för någon vecka sedan och sen måste jag ju kolla in vad du är för en kuf!-)
Har ett par tre gånger varit inne och bläddrat i din blogg, även jag som är sjukledig har inte hunnit läsa allt du skrivit! Bra skriver du! För mig har skrivandet varit terapi, trevligt om nån läser, men mest är det ju för egen skull jag skrivit. Och sen blev det förståss också info för mina vänner runtom i landet och världen, hur jag mår.

"Nattsvettskommentar": jag hade inga nattsvettningar utan snarare nattfrossa, frös så jag skakade, sen blev temperaturen normal. Detta skedde vanligen när jag lade mig till sängs.

"Förstorade lymfkörtlar": visst, men mitt problem var massan som kom ut ur den vid sköldkörteln och den "platta" som bildades och klämde på allt från tolvfingertarm och lever till aorta. Den tog också på andningen, så jag inget orkade bara därför. Först trodde de att jag hade en växt i bukspottskörteln. Inte ens i datortomografin såg dom skillnaden, endast ultraljud inifrån via matstrupen gav resultat.

Kämpa på, du tycks både ha haft det och ha det rätt tufft!
Kicka

David sa...

Hej Kicka, och tack för din kommentar.
Vad jag förstår så får inte alla s.k. B-symptom (svettningar, feber, viktnedgång), men jag antar att din frossa kan ha varit feber. Jag hade svettningar och viktnedgång, men jag kopplade ingetdera till lymfom då.

Likaså är det nog svårt att beskriva symptomen på svullnaderna. Jag hade ca 10 svullna lymfkörtlar, från ljumsken upp till halsen. De i ljumsken magen och njuren orsakade molvärk, de i bronkerna skapade rethosta, och den i halsen svårighet att svälja.

Sjukdomen är inget vidare, men skrivandet har varit en bra terapi, och också som du säger ett bra sätt att hålla bekantskapskretsen informerad.
David

Anonym sa...

Jag googlade in på din blogg när jag sökte min egen diagnos som är burkitts lymfom. Jag är tills vidare fri från "det" sen i februari men det har gått fort och jag försöker fortfarande skapa mig en bild av vad f-n det var som hände.

Hursomhelst härmed sänder jag dig och alla andra cancertyper (sjuka, anhöriga etc) min virutuella kram.