måndag 18 augusti 2008

Americans, christian fundamentalists and, the pope

(English version below).

Idag känns det som första dagen på ett nytt jobb. Jag är rätt pigg och börjar ta tag i saker, har suttit nästan hela förmiddagen med att kontakta läkare, ordna med nya recept, boka tid för Tim hos sjukgymnast, fixat blodprover, ordnat med sjukhusräkningar (bestridit dem), jagat Racom-kort till min jobbdator m.m. Imorgon är det "dental make-over day".

I flera av mina tidigare blog-poster har jag tagit upp alltifrån hemlösa, till organdonationer, till det här med att hjälpa sin nästa. Det kanske har givit intrycket att jag är en sådan där fin människa som alltid tänker på andra och hjälper andra. Helt fel, jag är precis lika hopplös som alla andra. Tittar ofta bort när jag ser någon a-lagare ligga i hög i ett hörn, tycker ibland att varför ska jag hjälpa till, jag som betalar så mycket skatt redan.

Men, jag försöker bättra mig, jag försöker stärka min empati. Och det är väl det som är mitt budskap. Man kan alltid ändra sig till det bättre, men det krävs bara lite engagemang.

Som ni förstår så mår jag bra idag. Det märks kanske också på att kaxigheten kommit tillbaka. Så, som hedersmedlem av ”the grumpy old men community”, vad ska vi gnälla på idag om inte amerikaner, fundamentalister och påven:

I den amerikanska presidentvalskampanjen verkar en stor del av frågorna kretsa kring kandidaternas syn på religiösa frågor eller frågor där religion kan ha betydelse. Att McCain är abortmotståndare och Obama inte är helt klart. Vad som förvånade mig var att McCain är för embryonal stamcellsforskning. Jag ville då försöka förstå varför religiösa grupper är motståndare till stamcellsforskning. Vad är det för bibelcitat som säger att stamcellsforskning är oetiskt.

Det finns olika sätt att få fram stamceller för forskningsändamål, det mest omdiskuterade är att man från provrörsbefruktade ägg eller från embryon som är aborterade, tar stamceller innan de slängs bort. Sen kan man även ta stamceller från navelsträngen från nyfödda.
Den kritiska frågan är när ett embryo blir ett liv och bör ha de rättigheter en levande människa har.

Lite terminologi först: Direkt efter befruktning bildas en Zygote. Efter ca 5 dagar bildas en blastocyst (ca 50-150 celler, det är också här stamcellsproduktionen börjar). Under perioden 0-14 dagar kan det ske celldelning (enäggstvillingar) eller om det finns två befruktade ägg, ett sammangående (s.k. Chimera, vilket innebär att embryot har 2 uppsättningar DNA. Vilket är ganska vanligt).

Nu verkar det inte finnas ett bibelcitat, utan det handlar om att någon inom kyrkan gör en definition som passar in i en religiösförklaringsmodell.Fram till 1974 verkar det främst ha varit Thomas av Aquino (1225-1274), som hade bestämt när livet startade. Definitionen av livets start var när Gud stoppat in själen i fostret. Enligt Thomas av Aquino skedde detta för män 40 dagar efter befruktning och för kvinnor efter 80 dagar (antar att skillnaden beror på samma faktorer som att det går fortare att tillverka en Trabant än en Rolls Royce. (min inställsamheten mot kvinnor är gränslös, jag vet)).

Definitionen var väl baserad på vad man vid den tiden kände till om de biologiska mekanismerna för befruktning och ett fosters utveckling. Dvs. ingenting alls.
Den här definitionen skulle dock ha fungerat ganska väl idag, både vad gäller abort och stamcellsforskning.

Men så, 1974, kommer påven et al på att nä, Gud ploppar in själen redan vid befruktningsögonblicket. Vilket innebär att så fort vi har en Zygot, så är det mänskligt liv. Hur man hanterar enäggstvillingar som då bara har en halv själ, eller en Chimera, så får tvä själar, framgår inte.

Men det är den här definitionen som sedan både inom katolska kyrkan och inom den ortodoxa kristenheten leder till fanatiskt abortmotstånd och motstånd mot embryonal stamcellsforskning. Trots att det egentligen inte finns ett befruktningstillfälle (det är en process), eller att det för övrigt både skapar biologiska och filosofiska komplikationer.

Inom vetenskapen använder man ofta 14-dagars regeln, dvs. att efter 14 dagar behandlar man embryot annorlunda (även om det fortfarande bara är ett kluster av celler).

Så, hade man bara låtit Thomas av Aquino fått stå för definitionen så skulle vi inte ha de här problemen idag. Genom stamcellsforskningen kan vi göra stora framsteg inte bara inom cancerforskningen utan inom många olika områden. De resultat som kommit fram hittills har hjälpt barn att få en framtid, cancersjuka bli friska, liksom dementa, människor med reumatism osv.

(Läs mer på t.ex. http://www.counterbalance.net/stem-brf/souls-body.html)English Version

Today it almost feels like the first day on a new job. I feel pretty good and have started to take care of a lot of practical thing. I have spent most of the morning contacting doctors, getting new medicine, made appointments for Tim to see someone regarding his back problem, given blood samples, settled some hospital bills (that I did not want to pay), and chasing my RACOM-card for my work PC and so on. Tomorrow its dental make-over-day.

In several of my earlier blog-posts I have discussed things like the homeless, organ donation, and the importance of helping others. I may have given the impression that I am a really nice guy. But the matter of fact is that I am really no better than anyone else. I am also the guy who looks away when I see some old drunk fart lying around in the gutter, I am also complaining about why I should have to help, especially with all the taxes I am paying and so on.
But I try to better myself, I try to develop my empathy. And that is really the message. It is never too late to start changing. It just requires some time, effort and, focus.

As I said, today I am really feeling great. It is probably also noticeable in the cocky attitude. So, as a member of the grumpy old men appreciation society, today I have selected the following to complain about: Americans, fundamentalists and the pope.

In the presidential election campaign, a lot of questions are related to large religious groups and how the candidates may attract these.
It is no secret that McCain is “pro-life”, i.e, against abortions, and Obama is “pro-choice”, ie., pro abortions. But what I found a bit surprising was that McCain is pro embryonic stem cell research.

So, I got curious about what is really the foundation for the anti stem cell research groups among the religious fundamentalist. What part of the bible says that this is wrong?

There are different ways of getting hold of stem cells for research purpose. You can get it from the umbilical cord of a newborn, but you can also get it from embryo created in a test-tube.
The key question is at what point in time an embryo becomes a human being, with all the rights attached.

So, just to brush up your biological knowledge: directly after conception a Zygote is created. It really only means that now we have a new set of DNA. After about 5 days the Zygote becomes a blastocyst (a cluster of 50-150 cells, it is also now that the production of stem cells is started). During the first 14 days after conception, things can happen. For instance, the cells can split up into two embryos, i.e., we get twins. Or if there are two eggs, they can merge and become what is called a Chimera, which means that we have one embryo with two sets of DNA. It is quite common according to scientists.

Now, there does not seem to be anything in the bible on the point in time when life is created, so instead the church has made this definition to fit into the religious model.
Up until 1974, Thomas of Aquino (1225-1274), had made a definition. It was defined as the point in time when God inserted the soul into the embryo. According to Thomas of Aquino this happened for men after 40 days and for women 80 days after conception.

The definition was as I assume, based on what scientific knowledge they had at that time of the biological mechanisms for conception and the development of an embryo to a baby, I.e., nothing whatsoever.
Even so, the definition would work well together with today’s science, both regarding abortion as well as stem cell research.

But then in 1974, the pope came and said, no, God puts in the soul already at the time of conception. Which means as soon as there is a Zygot, we have human life and that should be protected as a human being. How to handle twins, which now only have half a soul, or a Chimera that now has two souls, is not discussed.

But it is now this definition that is used both in the Catholic church as well as within the orthodox christens that leads to a fanatical anti-abortion movement as well as movements against embryonic stem cell research.

Despite the fact that there is no point in time you can call conception (it is a process), and it also causes a lot of biological and philosophical complications to use such a definition.
In science they often use the 14-day rule (even if there is still only a small cluster of cells there after 14 days).

So, if they only had left Thomas of Aquino and his definition alone, we all had been fine.
Through stem cell research we are able to get new knowledge leading to new ways of curing, not only cancer but a lot of other diseases, helping kids to have a future.

(more reading: http://www.counterbalance.net/stem-brf/souls-body.html)

Inga kommentarer: